Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Polityka prywatności

Dom > Polityka prywatności

I. Uwagi specjalne


1. W celu zapewnienia korzyści i praw Klienta, Klient musi dokładnie zapoznać się z niniejszymi postanowieniami przed rejestracją i korzystaniem z Wszystkich naszej platformy IoT i powiązanych usług („Usługi”). Warunki świadczenia usług („Warunki”) to umowa prawna („Umowa”), która wchodzi w życie, gdy Klient kliknie „Zgadzam się” lub zacznie korzystać z dowolnej usługi w naszym systemie IoT. Klient musi być osobą fizyczną ponoszącą pełną odpowiedzialność karną, np. Klient nie może być osobą niepełnoletnią. Klient ma prawo do reprezentowania firmy, gdy zgadza się na Warunki w imieniu firmy, dla której pracuje.
2. W przypadku wyłączenia całości lub części Warunków w jakimkolwiek stanie lub regionie, do którego należy Klient, Klient powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny w celu monitorowania.

II. Zobowiązania


(A) Obowiązki DeviceBit (angielska marka dla Beijing Lewei IoT Technologies Co.,Ltd)
1. DeviceBit zapewnia serwis i konsultacje oraz odpowiada za rozwiązywanie wszelkich problemów, które wystąpiły podczas korzystania z naszego systemu IoT przez Klienta;
2. Gdy usługi są niedostępne dla Klienta z powodu nieprawidłowego działania platformy monitorującej, DeviceBit rozwiąże problemy aktywnie i poważnie.

(B) Obowiązki Klienta
1. Klient będzie ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zarządzania i usług DeviceBit;
2. Klient przekaże firmie DeviceBit autentyczne informacje, w tym adres e-mail, numer seryjny swoich urządzeń, rejestratory danych, liczniki itp. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu niedokładnych lub nieautentycznych informacji;
3. Klient nie może przesyłać, kopiować, przechwytywać, manipulować lub w inny sposób wykorzystywać zawartości naszego systemu IoT ani tworzyć żadnych produktów pochodnych związanych z taką zawartością;
4. Klient jest zobowiązany do prawidłowego przechowywania identyfikatora użytkownika i hasła używanego do platformy monitorującej oraz ponosi wszelkie straty i odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przechowywania i używania identyfikatora użytkownika i hasła przez Klienta, osobę trzecią upoważnioną przez Klienta lub osobę trzecią nieuprawnioną przez Klient. Klient poinformuje DeviceBit niezwłocznie po znalezieniu nieautoryzowanej strony trzeciej o korzystaniu z konta Klienta lub o ujawnieniu konta.

III. Własność


1. Klient jest właścicielem wszystkich danych z własnego konta. Klient zezwoli DeviceBit na wykorzystanie takich danych w celu świadczenia usług Klientowi. DeviceBit może, w celu świadczenia usług Klientowi, lub zgodnie z wymogami organów rządowych lub nadzorczych, ujawnić dane Klienta.
2. DeviceBit posiada wszelkie prawa do zawartości systemu zdalnego monitorowania, w tym między innymi do tekstów, oprogramowania, obrazów, grafiki itp.; cała zawartość e-maili; oraz inne informacje przekazane Klientowi. Wszystkie wyżej wymienione treści są chronione odpowiednimi prawami, w tym prawami autorskimi, znakami towarowymi, etykietami i innymi prawami własności.
3. Ograniczenie zgody: DeviceBit przyznaje Klientowi ograniczone, odwołalne, niewyłączne, niepodlegające podlicencjonowaniu i nieprzenoszalne prawo użytkowania w ważnym okresie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, Klient nie może używać DeviceBit w jakikolwiek sposób ani do jakichkolwiek celów. Klient nie może:
1) Przesyłać, kopiować, przechwytywać, manipulować lub w inny sposób wykorzystywać treści DeviceBit lub tworzyć jakichkolwiek produktów pochodnych związanych z taką treścią;
2) Odsprzedawać lub udzielać sublicencji na Usługi;
3) Zachowywać się jak naruszenie patentu DeviceBit lub innych praw własności intelektualnej.
4. DeviceBit jest właścicielem wszelkich propozycji dostarczonych przez Klienta, w tym propozycji poufnych. DeviceBit ma prawo do korzystania z takich propozycji bez żadnych ograniczeń i ograniczeń. Klient nie może wycofać propozycji przekazanych DeviceBit.

IV. Regulamin Serwisu


1. Klient musi zapewnić autentyczność informacji podanych w celu rejestracji konta dowolnego z naszych systemów IoT, a informacje muszą być aktualizowane natychmiast po wystąpieniu jakiejkolwiek zmiany. DeviceBit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działanie monitorowania, nieprawidłowe dane lub błąd analizy z powodu niedokładnych informacji dostarczonych przez Klienta. Klient ponosi wszelkie wynikłe spory prawne lub gospodarcze.
2. Klient nie może przekazywać ani użyczać konta i hasła innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że konto jest używane przez inne osoby nielegalnie, Klient niezwłocznie poinformuje DeviceBit. DeviceBit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nielegalne użycie konta i hasła przez inne osoby z powodu hakera lub zaniedbań Klienta.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad korzystania z DeviceBit:
3.1 Przestrzegać powiązanych przepisów i regulacji;
3.2 Przestrzegać wszelkich protokołów sieciowych, przepisów i procedur związanych z usługami internetowymi;
3.3 Nie będzie używać żadnego z naszych systemów IoT do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem;
3.4 Nie wolno w żaden sposób wykorzystywać żadnego z naszych systemów IoT do przesyłania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek szkodliwych, obraźliwych lub obscenicznych informacji lub jakichkolwiek innych nielegalnych informacji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesłane informacje;
3.5 Nie może naruszać praw patentowych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw reputacji ani żadnych innych praw osób trzecich.
4. Klient zapewni, że żaden z naszych systemów IoT nie będzie ścigany przez jakąkolwiek stronę trzecią ze względu na produkt lub usługę Klienta;
5. Informacje uzyskane z dowolnego z naszych systemów IoT będą wykorzystywane przez Klienta do celów referencyjnych i analizy i nie będą wykorzystywane do arbitrażu ani do celów dowodowych w jakimkolwiek postępowaniu sądowym.

V. Polityka prywatności


1. DeviceBit gwarantuje, że nie ujawni publicznie ani nie udostępni osobom trzecim żadnych informacji zarejestrowanych przez pojedynczego klienta ani żadnych informacji poufnych zapisanych w systemie przez Klienta podczas korzystania z DeviceBit, z wyjątkiem następujących sytuacji:
1.1 Wyraźnie autoryzowana przez Klienta z góry;
1.2 Wymagane przez powiązane prawa i przepisy;
1.3 Wymagane przez powiązane departamenty rządowe i nadzorcze;
1.4 W celu ochrony korzyści społeczeństwa i społeczeństwa;
1.5 W celu ochrony praw i korzyści DeviceBit.
2. DeviceBit może współpracować z podmiotem trzecim w celu świadczenia usług sieciowych na rzecz Klienta. W takich okolicznościach i gdy strona trzecia zgadza się przyjąć taką samą odpowiedzialność jak DeviceBit za ochronę prywatności Klienta, DeviceBit ma prawo przekazać informacje Klienta takiej stronie trzeciej.
3. Bez ujawniania informacji poufnych pojedynczego klienta, DeviceBit ma prawo do analizy całej bazy danych użytkowników i komercyjnego wykorzystania bazy danych użytkowników.
4. Podczas rejestracji DeviceBit wydajność systemu może być monitorowana przez producentów/dystrybutorów/instalatorów w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu.
5. Wszystkie dane osobowe są opcjonalne do wypełnienia w dowolnym naszym systemie IoT, należącym do dobrowolnego zachowania klientów.

VI. Zrzeczenie się odpowiedzialności


1. DeviceBit ponosi ograniczoną odpowiedzialność za dokładność i integralność przekazywanych informacji i danych. DeviceBit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedokładne informacje i dane wynikające z naruszenia przepisów przez Klienta.
2. DeviceBit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu sieci lub jakiekolwiek inne usterki spowodowane działaniem siły wyższej lub jakąkolwiek inną przyczyną poza jego kontrolą. DeviceBit dołoży starań, aby zminimalizować straty i skutki poniesione przez Klienta.
3. W przypadku, gdy informacje i dane nie wyświetlają się na czas i dokładnie z powodu problemu z jakością produktu dostarczonego przez DeviceBit lub nieprawidłowego działania serwera DeviceBit, DeviceBit rozwiąże problem aktywnie i poważnie. W odniesieniu do przerw w monitorowaniu Klient nie będzie wymagał, z wyjątkiem konserwacji lub wymiany, żadnych wymagań, w tym między innymi sporów sądowych lub rekompensat ekonomicznych itp.
4. DeviceBit nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani rekompensaty za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania informacji wyświetlanych na DeviceBit i/lub niedokładnych lub niekompletnych informacji wyświetlanych w którymkolwiek z naszych systemów IoT, jeśli nie można przedstawić dowodów wykazujących działanie umyślne lub rażące zaniedbanie DeviceBit.

VII. Przerwa w świadczeniu usług


1. Przyczyny przerwy w świadczeniu usług
(a) DeviceBit będzie regularnie lub nieregularnie kontrolować lub konserwować cały nasz system IoT lub odpowiadający mu sprzęt, gdy usługa może zostać przerwana w rozsądnym czasie. DeviceBit nie ponosi żadnej odpowiedzialności w takich okolicznościach, ale w miarę możliwości poinformuje Klienta z wyprzedzeniem;
(b) Przerwa w działaniu usług sieciowych z powodu siły wyższej lub przyczyn niezależnych od DeviceBit;
(c) Nieautentyczne dane osobowe dostarczone przez Klienta;
(d) Naruszenie przez Klienta niniejszych warunków świadczenia usług;
2. Skutek przerwy w świadczeniu usług
(a) Klient nie będzie mógł uzyskać dostępu ani korzystać z żadnej zawartości systemu monitorowania;
(b) W okresie przerwy DeviceBit będzie przechowywać wszystkie konta i odpowiadające im dane Klienta.

VIII. Spory i obowiązujące przepisy prawa


1. Spory powstałe w trakcie wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze przyjacielskich negocjacji między obiema stronami.
2. Jeżeli spór nie może zostać rozwiązany w trakcie negocjacji, należy złożyć skargę do sądu lokalnego, w którym znajduje się DeviceBit.


Top